Binnen ZGR worden per kwartaal verschillende meldingen verzameld en geanalyseerd. Het gaat om meldingen incidenten cliënten (MIC) en meldingen incidenten medewerkers (MIM). Op basis van deze meldingen worden per locatie verbetertrajecten opgezet die de kwaliteit van onze zorg en de werkomstandigheden voor onze medewerkers continu verbetert.

MIC-meldingen

Op iedere locatie is een MIC-aandachtsvelder (Meldingen Incidenten Cliënten) actief die de MIC-meldingen in het ECD in de gaten houdt. De MIC aandachtsvelder analyseert een melding, eventueel samen met collega’s, archiveert de melding en maakt kwartaaloverzichten. Daarnaast is er een centrale MIC-commissie actief. De MIC-commissie bewaakt en bevordert de kwaliteit van de geleverde zorg aan onze cliënten, voor zover dit betrekking heeft op incidenten die tot een schadelijk gevolg voor de cliënt hebben geleid of hadden kunnen leiden.

MIM-meldingen

Door incidenten en onveilige situaties te melden kan het risico op herhaling worden verminderd. Wanneer een medewerker melding maakt van een incident wordt deze samen met zijn/haar leidinggevende besproken. Waar mogelijk worden vervolgacties uitgezet. De melding en eventuele acties worden daarnaast besproken in de commissie kwaliteit & veiligheid.

Interne audits

Naast bovenstaande meldingen wordt twee keer per jaar een interne audit gehouden. De onderwerpen voor deze interne audit worden centraal vastgesteld. Aan de hand van de audits worden vervolgens verbeterpunten opgesteld en geïmplementeerd.

Meer weten?

Meer informatie over bovenstaand onderwerp leest u in ons kwaliteitsverslag.