Cliënten- en bewonersraden en MIEN-klankbordgroep

Bij ZGR heeft iedere cliënt het recht om zijn of haar mening te geven over onze zorg- en dienstverlening. Dit recht is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten en zorginstellingen. Om iedere cliënt een stem te geven is er op elke locatie een cliënten- of bewonersraad aanwezig. Deze raden zijn er ook voor de deelnemers aan onze dagbestedingsgroepen. Daarnaast is er de MIEN-klankbordgroep voor cliënten in de wijken.

De raden en de MIEN-klankbordgroep bestaan uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Daarnaast is er de Centrale Clientenraad die bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden, de Schuilenburgraad en de MIEN-klankbordgroep.

De raden en de MIEN-klankbordgroep hebben regelmatig overleg met het management over verschillende onderwerpen. Eén keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst met alle raden en de directeur-bestuurder over centrale onderwerpen zoals de begroting, communicatie en centrale beleidsvoornemens.

Medezeggenschap

Het woord is ook aan onze medewerkers. Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de organisatie. Via medezeggenschap kunnen medewerkers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken. Anderzijds krijgt de directie zo belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Daar doen wij ons voordeel mee, bijvoorbeeld bij het te voeren beleid en de besluitvorming.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van ZGR behartigt de belangen van alle medewerkers. Daarbij verliest zij de belangen van de organisatie niet uit het oog. Deze combinatie zorgt voor een goede bijdrage aan de organisatie en haar sociale doelstellingen. Voor vragen aan onze OR kunt u e-mailen naar: or@zorggroepraalte.nl