De missie van ZGR is het ondersteunen van de Sallandse senior bij een goed leven in eigen regie.  Met ons innovatieve welzijn- en zorgconcept en specialisme op het gebied van dementie richten wij onze dienstverlening op de Sallandse senior vanaf 70 jaar tot en met de laatste levensfase.

De organisatiestrategie van ZGR is primair gericht op het leveren van kwaliteit, elke dag opnieuw, en minder op groei. Kwaliteit leveren betekent voor ons dat onze cliënten tevreden zijn over de dienst en zorgverlening die zij ontvangen. Aandacht voor kwaliteit in dienst- en zorgverlening staat gelijk aan aandacht voor de kwaliteit van het leven van onze cliënten. Wat die kwaliteit van leven inhoudt, bepalen cliënten zelf.

Het kwaliteitsbeleid van ZGR kent daarom twee belangrijke invalshoeken: formele kwaliteit (onze dienstverlening is geleverd volgens professionele voorwaarden), en beleefde kwaliteit (hoe onze cliënten de geleverde kwaliteit beleven). Deze twee invalshoeken worden door onze medewerkers met elkaar verbonden. Zij zorgen ervoor dat onze ondersteuning en zorg voldoet aan de professionele voorwaarden en wensen van de cliënt. Daarom betekent goede zorg volgens ons niet alleen dat de dienstverlening voldoet aan professionele standaarden, maar bovenal dat deze voldoet aan de wensen en eisen van onze cliënten en hun naasten. Meer informatie over onze ambities en werkwijze vindt u in onderstaande documenten. 

Raad van Bestuur

Per 1 februari 2024 is Loes Kater afgetreden als bestuurder van ZGR. Theo de Kool is in de tussenliggende periode aangesteld als interim bestuurder, zodat de raad van toezicht voldoende tijd heeft om op zoek te gaan naar een geschikte opvolger. 

Goed bestuur en goed toezicht is noodzakelijk om goede ondersteuning en zorg te kunnen geven. Daarom volgen we de Governancecode Zorg. Meer informatie over de toepassing van deze code binnen onze organisatie treft u in onderstaande documenten. 

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit Thaco Weertman (voorzitter), Lieke Poot (vicevoorzitter), Bas Nijland, Jan de Jong en Jacqueline Engelen. Samen houden zij toezicht op de raad van bestuur. Meer informatie over de taakverdeling binnen de raad van toezicht vindt u in onderstaande documenten. 

Beloningsbeleid

De beloningsnormen van de WNT ( Wet Normering Topinkomens) worden gevolgd.

Salariëring van overig personeel vindt plaats conform de vigerende CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Meer informatie over ons beloningsbeleid vindt u in onderstaande documenten 

Cliëntenraden

Bij ZGR heeft iedere cliënt het recht om zijn of haar mening te geven over onze zorg- en dienstverlening. Dit recht is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten en zorginstellingen. Om iedere cliënt een stem te geven is er op elke locatie een cliëntenraad aanwezig. Deze raden zijn er ook voor de deelnemers aan onze dagbestedingsgroepen en de cliënten in de wijk.

De raden bestaan uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. Daarnaast is er de centrale cliëntenraad die bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden.

De raden hebben regelmatig overleg met het management over verschillende onderwerpen. Eén keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst met alle raden en de directeur-bestuurder over centrale onderwerpen zoals de begroting, communicatie en centrale beleidsvoornemens.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van ZGR behartigt de belangen van alle medewerkers. Daarbij verliest zij de belangen van de organisatie niet uit het oog. Anderzijds krijgt de directie via de OR belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Daar doen wij ons voordeel mee, bijvoorbeeld bij het te voeren beleid en de besluitvorming. Deze combinatie zorgt voor een goede bijdrage aan de organisatie en haar sociale doelstellingen. Voor vragen aan onze OR kunt u e-mailen naar: or@zgr.nl

Overige informatie

ZGR is een ANBI geregistreerde organisatie (RSIN: 8120.69.237).